• • goede service
  • • persoonlijk advies
  • • altijd bereikbaar: (+31) 528 267755
  • Deutsch
  • English

Privacy en cookies

Privacy beleid Van Triest Veevoeders B.V.

 

In dit privacy beleid leggen wij uit op welke wijze Van Triest Veevoeders B.V. (KvK nr. 04077705), hierna aan te duiden als ‘Van Triest Veevoeders’, persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Van Triest Veevoeders vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat wetgeving hieromtrent wordt nageleefd. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u een van onze producten koopt, onze diensten aanschaft of gebruikt of onze website bezoekt of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt.

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum of rekeningnummer. Van Triest Veevoeders verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een brief of E-mail stuurt aan ons kantoor of aan één van onze vertegenwoordigers. Ook wanneer u de website van Van Triest Veevoeders bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de  medewerkers/vertegenwoordigers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Van Triest Veevoeders.

2. De soorten persoonsgegevens die we verwerken

2.1 Algemeen
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

a) Naam en overige identiteitsgegevens.
We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, adres, E-mailadres en specifieke informatie in het geval van sollicitaties (zie 2.2)
b) Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie.
Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Voor klanten verzamelen we ook informatie over de onderneming, zoals de naam, adres, bezorgadres, de vestigingsplaats van de onderneming, UBN, relatienummer RVO en andere relevante informatie die volgens regelgeving nodig zijn voor het informeren van overheidsinstanties.
c) Onze communicatie met u.
Wanneer u ons een E-mail stuurt of via onze website met ons communiceert registreren wij dit, waarbij wij uw communicatievoorkeuren kunnen registreren. Wanneer u ons belt, legt onze administratie uw vragen of klachten vast in onze database.

2.2 Specifieke informatie in het kader van sollicitaties
In het geval van sollicitaties kan onder andere de volgende informatie worden gevraagd: naam, adres, geboortedatum, E-mailadres, telefoonnummer, motivatie, LinkedIn profiel, CV inclusief eventueel daarin genoemde informatie, cijferlijsten, beoordelingsformulieren (m.b.t. eerdere stages of functies) en referenties.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens

Van Triest Veevoeders verzamelt de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren.
a) We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt.
b) Wanneer u een product bij ons koopt of een product aan ons verkoopt, online contact zoekt via onze
website of online solliciteert op een vacature.
c) Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.
d) We delen uw persoonsgegevens – onder bepaalde voorwaarden- ook met derden.
(Zie punt 5 ‘Toegang geven of delen van gegevens met derden’).

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Van Triest Veevoeders gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, levering van producten en diensten. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Van Triest Veevoeders verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Van Triest Veevoeders bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordiger en past Van Triest Veevoeders deze gegevens bij wijziging aan. Van Triest Veevoeders baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

b) Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Van Triest Veevoeders persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, E-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze website. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Van Triest Veevoeders.

c) Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van relevante informatie over producten en/of diensten via E-mail, de website of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Van Triest Veevoeders de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Van Triest Veevoeders betreffen.

d) Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals rapportages over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische resultaten gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Van Triest Veevoeders.

e) Met sollicitatie procedures via de website of post worden verschillende gegevens achtergelaten (zie punt 2.2). Aan de hand van deze gegevens kan Van Triest Veevoeders beoordelen of een werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek.

f) Ten behoeve van de administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bijvoorbeeld factuur-, leverings- en/of betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

g) Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Op het terrein van Van Triest Veevoeders kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat Van Triest Veevoeders heeft bij beveiliging.

h) Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de website van Van Triest Veevoeders worden uw gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang.

5. Toegang geven of delen van uw gegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen uw gegevens wel met anderen als dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst, waarbij u partij bent.

a) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is.
b) u hiervoor toestemming geeft.
c) Van Triest Veevoeders of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.
d) dit in het algemene belang is.

Onze website bevat links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden.

6. Beveiliging en bewaring

Van Triest Veevoeders heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

7. Uw rechten

Aan- en afmelden, uitschrijven en het recht op bezwaar.
Van Triest Veevoeders stuurt facturen en nieuwsberichten altijd  per E-mail, tenzij anders aangegeven bij klantaanmelding. U kunt zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen.  Als u zich afmeldt, ontvangt u nog steeds onze aankoop gerelateerde e-mails en de service E-mails. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Door contact op te nemen met onze administratie kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens, (5) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking, waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. Of u kunt contact opnemen met onze administratie via administratie@vantriest.nl of telefonisch 0528-279368.

8. Vragen of inlichtingen?

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit
privacy beleid document, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vantriest.nl

 

Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Triest Veevoeders of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.